Nyemission 2017 2017-07-18T16:00:31+02:00

Nyemission 2017

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag
22 maj 2017

Företrädesrätt
Aktieägare i Ortivus har företrädesrätt att teckna nya aktier i Erbjudandet och erhåller för varje A-aktie en (1) teckningsrätt av serie A och för varje B-aktie en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie och två (2) teckningsrätter av Serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningstid
30 maj – 15 juni 2017

Teckningskurs:
2,20 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter
30 maj – 13 juni 2017

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
30 maj 2017 tills emissionen registrerats

Antal värdepapper i erbjudandet
Högst 554 227 aktier av serie A och högst 9 827 366 av serie B

Antal aktier innan emission
1 108 455 aktier av serie A och 19 654 733 av serie B

Utfall av företrädesemissionen offentliggörs
22 juni 2017

Emissionsvolym
Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Rätt att förlänga teckningstiden
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

 

VIKTIG INFORMATION
Ortivus AB (publ) erbjudande enligt denna hemsida (”Erbjudandet”) riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Ingen av de emitterade produkterna har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act. Ingen av de emitterade produkterna får heller överlåtas eller utbjudas till försäljning i Australien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion om det förutsätter ytterligare registreringsåtgärder. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.