Integritetspolicy 2018-05-24T23:33:10+02:00

Ortivus behandling av personuppgifter

Allmänt
Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Ortivus AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar de personuppgifter som Ortivus hanterar. Policyn överensstämmer med GDPR, General Data Protection Regulation, som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vilka uppgifter behandlar vi?
Ortivus AB håller register över sina kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Ortivus. Registren är fokuserade på företagsrelationen, dvs Ortivus relation till kunden i form av landsting eller underleverantör, men innehåller data om kontaktpersoner på respektive företag. Registret innehåller personuppgifter som kontaktpersonens namn och elektroniska adresser vilka i förekommande fall används som inloggningsuppgifter till Ortivus Service och supportsystem. Leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter är endast kopplade till juridiska personer inte fysiska. Uppgifterna används av Ortivus för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring

Ortivus AB behandlar även personuppgifter vilka lämnas genom samtycke på Ortivus hemsida via kontaktformuläret. I de uppgifterna ingår namn, företag, e-post, telefon samt elektronisk adress.

Utöver ovanstående har Ortivus ett register som innehåller privata adresser, personnummer, anhöriginformation är kopplade till Ortivus egen personal för att kunna hantera löne- och skatteuppgifter. De anställda är informerade om behandlingen. Lönebehandlingen utförs av en underleverantör där avtal som reglerar personuppgifter upprättats.

För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar vi uppgifterna?
Uppgifterna som lämnas via kontaktformuläret används för att kunna hantera de eventuella frågor som användaren har skickat in till Ortivus.

Ortivus kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Ortivus använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Ortivus digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Användaren samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in i din webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Hur länge bevarar vi uppgifter?
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra ändamålet som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Ortivus AB hanterar bara personuppgifter för registrerade användare inom företaget. Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan samtycke. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Registrerade användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Man kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Rättigheter
Ortivus AB ansvarar för att registrerade användares personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Registrerade användare har rätt att få information av Ortivus AB om vilka av uppgifterna som behandlats och hur dessa behandlas, samt vilka mottagare som tagit del av uppgifterna. Man har också rätt att begära att uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlats med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning rättas, blockeras eller raderas. Man har även rätt att invända mot eller begära en begränsning av den ovan angivna behandlingen eller åberopa sin rätt till dataportabilitet genom att kontakta Ortivus AB:s Dataskyddsombud. Man har utöver detta också rätt att inge eventuella klagomål om den ovan beskrivna behandlingen till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Ortivus AB, organisationsnummer 556259-1205, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av uppgifterna. Vid frågor kontakta oss på info@ortivus.com.