Årsredovisning 2017-03-28T20:27:48+02:00

Om Ortivus

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Fakta om Ortivus

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 500 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Året i korthet

FOKUS PÅ SLUTLEVERANS AV EUROPAS STÖRSTA AMBULANSPROJEKT

• Nettoomsättningen uppgick till 74,3 (72,6) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 (-7,1) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,9 (-3,4) MSEK.

VD har ordet

Ortivus har en unik position på marknaden för pre-hospitala lösningar. Vår lösning MobiMed Smart har gång på gång visat sig vara ambulansorganisationernas förstahandsval i deras strävan att kunna utföra bättre och säkrare diagnostik och behandling av patienter i akuta tillstånd. Intresset för våra lösningar från nya kunder har märkbart ökat i takt med att resultaten från våra installationer sprids bland kunderna. MobiMed Smart är störst på den svenska marknaden och näst störst i Storbritannien beräknat på antalet ambulanser i drift. Vi ser också ett stigande intresse från andra internationella marknader. Nu trappar vi upp våra marknadsföringsinsatser för att möta intresset från kunderna.

Behovet av smarta eHälsolösningar i sjukvården är mycket stort. Trycket på akutsjukvården gör att nya smarta lösningar är en förutsättning för att bromsa skenande vårdkostnader och långa väntetider för patienterna. Resurserna är begränsade – men insikten finns hos kunderna att nya satsningar är ett måste. Vår lösning MobiMed Smart är väl positionerad för denna utmaning och vi har inlett ett arbete med att undersöka hur vi kan bredda marknaden till nya segment t.ex. MobiMed Smart på äldreboenden och på vårdcentraler i glesbygd. Vi undersöker också nya innovativa lösningar i detta perspektiv som kan ge stora hälsoekonomiska vinster för samhället. Marknaden för monitorering utanför sjukhuset – ”telemedicin”, växer snabbt och därför vässar vi nu våra monitoreringslösningar ytterligare.

Viktiga händelser under 2016:
– VD-skifte. Jonas Wennersten t.f. VD under febokt 2016. Staffan Eriksson tillträdde som VD i oktober 2016.

– Byte av lokal för att minska omkostnaderna.
– Ortivus vinner ”Excellence in mobile healthcare” på EHI-2016 för integrationen av Summary Care Record.
– Slutleverans av MobiMed Smart i projektet i England.
– Leverans av MobiMed Smart till Blekinge.
– Uppgradering av MobiMed Smart till Kronoberg.
– Större leveranser av utvecklingsarbeten till framförallt England som väsentligt förbättrar kundernas befintliga lösningar.
– Förbättrad lönsamhet genom en aktiv merförsäljningsstrategi till befintliga kunder samt kostnadsoptimering. Vi har under året tecknat flera licens-, service- och supportavtal som tryggar intäkter på längre sikt.
– Tilläggsbeställningar och större reservdelsbeställningar från våra befintliga kunder som väljer att framtidssäkra sina installationer.

”Trycket på akutsjukvården gör att nya smarta lösningar är en förutsättning för att bromsa skenande vårdkostnader och långa väntetider för patienterna.”

Omsättningen i fjärde kvartalet 2016 blev 22,9 (13,8) MSEK och för helåret 2016 74,3 (72,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för fjärde kvartalet till 1,0 (-1,9) och för helåret 2016 till -7,1 (-7,1).

Lönsamhetsutvecklingen har under 2016 och de senaste åren varit oroande. Vi har under hösten gjort en ordentlig genomlysning av våra intäkter och kostnader för att kunna göra rätt satsningar i framtiden. Det är glädjande att konstatera att vår verksamhet i Sverige har haft en stabil lönsamhet under de senaste tre åren och vi ser nu också tydliga tecken på tillväxt på vår hemmamarknad.

Projektet i England har varit en succé med goda vitsord från kunderna men finansiellt har det minst sagt varit en utmaning för ett så relativt litet bolag som Ortivus. Kontraktet, som löper över fyra år (2014-2017) med möjlighet för kunderna att förlänga ytterligare två år (2018-2019) är så uppbyggt att Ortivus har investerat i utrustning i kundernas fordon som inte helt har täckts av de serviceintäkter vi får månadsvis per ambulans. Under 2016 har dessa kostnader för hårdvaran uppgått till 13 MSEK. Vi kommer även under 2017 ha betydande kostnader för hårdvaran i form av leasingkostnader och avskrivningar med 10 MSEK som inte till fullo ersätts av avtalet men vid en förlängning, d.v.s. från och med 2018, räknar jag med betydligt bättre lönsamhet även i detta kontrakt.

Jag väljer att betrakta projektet i England som en mycket väl genomförd investering i marknaden som vi nu ska förvalta på bästa sätt. Vi räknar med att fler kunder väljer MobiMed Smart från Ortivus och att lönsamheten i Storbritannien samtidigt förbättras.

Effekterna av Brexit på Ortivus verksamhet och lönsamhet i Storbritannien är svåra att förutse. Vi kommer även under 2017 ha betydande intäkter i pund. Ortivus har sedan 1998 ett helägt dotterbolag i Storbritannien, något som dämpar effekterna av valutasvängningar, införandet av eventuella handelshinder samt ett allmänt kyligare handelsklimat för exportörer till Storbritannien. Mot denna bakgrund har vi, i likhet med 2016, valt att valutasäkra våra nettoflöden i pundet för 2017 och kommer fortsätta med detta under 2018.

Mars 2017
Staffan Eriksson VD

Välkommen till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Årsstämma i Ortivus AB (publ), 556259-1205, äger rum i bolagets lokaler
på Svärdvägen 19 i Danderyd fredagen den 28 april 2017 kl. 13.00